fbpx
✔ Profiteer nu van Gratis Montage ✔ Levertijd 10 dagen ✔ 2 jaar garantie
Skip to main content

Algemene voorwaarden

### Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

**Aanvullende overeenkomst**: Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer of een derde partij worden geleverd.

**Bedenktijd**: De periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

**Consument**: Een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

**Dag**: Een kalenderdag.

**Digitale inhoud**: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

**Duurovereenkomst**: Een overeenkomst die voorziet in de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

**Duurzame gegevensdrager**: Elk hulpmiddel, waaronder e-mail, waarmee de consument of ondernemer informatie kan opslaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en dat ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

**Herroepingsrecht**: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

**Ondernemer**: De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

**Overeenkomst op afstand**: Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

**Modelformulier voor herroeping**: Het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Deze bijlage hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument geen herroepingsrecht heeft.

**Techniek voor communicatie op afstand**: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.

### Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

**(Gardena Steigerhout)**

Indien de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

– De beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten.

– De beroepstitel en de plaats in de EU of de EER waar deze is toegekend.

– Een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze regels toegankelijk zijn.

### Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst op afstand, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer aangeven op welke wijze de voorwaarden te raadplegen zijn en dat zij op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat deze eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar de voorwaarden elektronisch te raadplegen zijn en dat zij op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Indien naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. Bij tegenstrijdige voorwaarden kan de consument zich beroepen op de voor hem gunstigste bepaling.

### Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd voor een goede beoordeling door de consument. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze waarheidsgetrouw. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

### Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van de aanvaarding. Zolang de ontvangst niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, kan hij gemotiveerd een bestelling weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.

De ondernemer zal bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud de volgende informatie schriftelijk of op een duurzame gegevensdrager meesturen:

– Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

– De voorwaarden en wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken.

– Informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

– De prijs, inclusief belastingen, van het product, de dienst of digitale inhoud.

– De kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

– De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien deze een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

– Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Bij een duurtransactie is dit slechts van toepassing op de eerste levering.

### Artikel 6 – Herroepingsrecht

**Bij producten**:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht deze op te geven.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Bij meerdere producten in één bestelling geldt de dag van ontvangst van het laatste product. Bij levering van een product in meerdere zendingen geldt de dag van ontvangst van de laatste zending of het laatste onderdeel. Bij regelmatige levering van producten geldt de dag van ontvangst van het eerste product.

**Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd**:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd binnen minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

**Verlengde bedenktijd bij niet informeren over herroepingsrecht**:

Indien de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd. Indien de ondernemer binnen deze termijn alsnog de informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na ontvangst van de informatie.

### Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, en het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover nodig om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien hij verder gaat dan nodig. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering als de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

### Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Binnen 14 dagen na de melding zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan de ondernemer, tenzij de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in acht genomen als hij het product terugzendt binnen de bedenktijd.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de verstrekte redelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij de ondernemer deze kosten zelf draagt of niet heeft gemeld dat de consument deze moet dragen.

Indien de consument herroept na uitdrukkelijk te hebben verzocht om aanvang van de dienst of levering van gas, water of elektriciteit tijdens de bedenktijd, is hij een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het nagekomen gedeelte van de verbintenis op het moment

 van herroeping.

Indien de ondernemer de kosten van de retourzending niet heeft gemeld of deze zelf draagt, zijn deze niet voor rekening van de consument.

Indien de consument herroept, worden alle betalingen terugbetaald, inclusief eventuele leveringskosten, onverwijld en binnen 14 dagen na de herroeping. De terugbetaling geschiedt via hetzelfde betaalmiddel als door de consument gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

### Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

### Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen.

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

   – de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

   – de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer.

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering.

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien.

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

    – de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

    – de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

### Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

   – deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

   – de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

### Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

### Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

### Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

**Opzegging:**

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

   – te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

   – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

   – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

**Verlenging:**

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan

 en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

**Duur:**

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

### Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

### Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

### Artikel 17 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

### Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.